CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

(Về việc góp vốn để đầu tư chung tài sản)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại địa chỉ: 242 Yên Ninh, Phường Mỹ Đông, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận, chúng tôi gồm:

I. BÊN A : Đại diện đứng tên sổ

….

II. BÊN B (Danh sách những người còn lại tham gia đầu tư chung)

 Hai bên tiến hành thống nhất việc góp vốn đầu tư chung như sau

 Điều 1: Mục đích góp vốn

Cùng tham gia đầu tư lô đất tại :…………………………………..

Thông số về Sổ chứng nhận Quyền sử dụng đất số :………………………….

Đại diện được ủy quyền đứng tên sổ : Ông/ bà ……………………….

(Có hình ảnh và bản chính đính kèm)

 Điều 2: Tỷ lệ vốn góp

Danh sách và tỷ lệ góp vốn như sau

Họ tên CCCD/CMT Tỷ lệ % Ghi chú
      Người đại diện đứng tên trên sổ
      Người đại diện cầm sổ
….     Đại diện Hội đồng đầu tư do các thành viên bầu chọn
      Nhà đầu tư
      Nhà đầu tư
      Nhà đầu tư
      Nhà đầu tư
      Nhà đầu tư

 Điều 3: Phương thức góp vốn

Các bên góp vốn bằng tiền mặt/ chuyển khoản theo tỷ lệ vốn góp đã thỏa thuận.

Điều 4: Nội dung thỏa thuận 

4.1. Hai bên thống nhất: Bên A sẽ đại diện đứng ra giao dịch với bên chuyển nhượng, đứng tên trên tất cả các giấy tờ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu,… để nhận chuyển nhượng tài sản này.

4.2. Hai bên cùng thống nhất xác định: Tổng số tiền thanh toán để nhận chuyển nhượng tài sản nêu trên luôn được xác định là tiền của hai bên theo tỷ lệ vốn trong bất kỳ trường hợp nào.

4.3. Hai bên thống nhất sẽ đem bán,  đầu tư, khai thác kinh doanh, chia lãi lỗ tài sản nêu trên theo phương án do các bên cùng thống nhất được Vote theo tỷ lệ quá 70% trong nhóm Zalo chính thức (Link nhóm……).

Quyền Vote của các thành viên, bao gồm cả người đại diện đứng sổ và các thành viên góp vốn theo tỷ lệ góp vốn.

4.4. Người đại diện giữ Giấy chứng nhận sử dụng Đất (Sổ đỏ) (Do Bên B vote chỉ định) sẽ chịu trách nhiệm bảo quản Sổ đỏ ở nơi an toàn và sẽ trình sổ bất cứ khi nào Hội đồng đầu tư yêu cầu nếu bị mất sổ sẽ phải chịu phạt …. triệu VND.

4.5 Trong trường hợp các nhà đầu tư bên B muốn chuyển nhượng phần góp vốn cho ai đó thì chỉ cần tự làm Vi bằng xác nhận chuyển nhượng giữa NĐT với người nhận chuyển nhượng có ghi rõ thông tin về Số vi bằng và Số hiệu của Sổ đỏ hay giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã đầu tư và kèm theo Bản copy vi bằng này để nộp cho đại diện cầm sổ và người đứng tên sổ được biết.

4.6 Riêng bên A không được tự ý chuyển nhượng lô đất vì bên A đang đại diện đứng trên sổ đỏ. Trường hợp bên A muốn chuyển nhượng phần vốn của mình chỉ khi tất cả 70% các nhà đầu tư thống nhất Phương án bán lô đất với giá thống nhất được vote qua nhóm.

Nếu bên A có mệnh hệ, thì phần tài sản này sẽ được chia như sau:

+ Phần tài sản của bên A nghiễm nhiên được thừa kế lại theo quy định Pháp luật và sẽ sang tên cho người thừa kế (Trong trường hợp không ai thừa kế thì tài sản sẽ thuộc về các nhà đầu tư bên B)

+ Người thừa kế mới của bên A sau khi vào tên sổ đỏ sẽ làm lại vi bằng xác nhận việc hợp tác đầu tư như với các điều khoản tương tự như bản vi bằng này để xác nhận số vốn góp của các nhà đầu tư bên B.

4.7 Trong toàn bộ quá trình đầu tư, khai thác kinh doanh, lỗ lãi sẽ chia tỷ lệ góp vốn tương ứng. Tất cả các tài sản có trên đất; các trang thiết bị gắn liền (nếu có) trên đất được đầu tư để kinh doanh đều được chia theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của hai bên khi quá 70% các nhà đầu tư  cùng vote bán lô đất với giá thống nhất trong nhóm.

Điều 5. Quyền lợi của hai bên

– Mỗi bên được hưởng quyền lợi tương ứng với tỷ lệ góp vốn đối với những quyền lợi về pháp lý và tài chính phát sinh từ những hoạt động kinh doanh, dịch vụ, chuyển nhượng diện tích đất nêu trên.

– Lợi nhuận mỗi bên được hưởng tương ứng với tỷ lệ vốn góp khi tài sản trên được chuyển nhượng, đổi thành tài sản khác có giá trị tương đương (sau khi đã trừ đi các khoản chi phí phát sinh hợp lý và được hai bên xác nhận).

– Tỷ lệ này không thay đổi, mỗi bên được hưởng theo tỷ lệ vốn góp đối với giá trị diện tích đất theo giá trị thị trường nhà đất tại thời điểm khi giao dịch chuyển nhượng.

– Khi có quyết định chuyển nhượng hoặc thay đổi bất kỳ nào khác liên quan đến diện tích đất, tài sản trên đất cùng đầu tư chung này thì phải được sự nhất trí của các nhà đầu tư theo tỷ lệ vote trên 70% trong nhóm,

– Các nhà đầu tư sẽ tiên chuyển nhượng cho các NĐT còn lại, nếu người còn lại không nhận chuyển nhượng thì mới được chuyển nhượng cho người khác.

 Điều 6. Nghĩa vụ của hai bên

Hai bên phải góp đủ số tiền cam kết cùng đầu tư quy định tại Hợp đồng này. Trong quá trình đầu tư, nếu có phát sinh đóng góp, hai bên vẫn cùng thực hiện duy trì theo tỷ lệ vốn góp ban đầu; đảm bảo thực hiện đúng thời gian huy động và chi trả.

– Hai bên tham gia và thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật khi thực hiện giao dịch kinh doanh có liên quan đến tài sản nêu trên.

– Hai bên cùng nhau chia sẻ trách nhiệm pháp lý và tài chính đối với những thiệt hại, rủi ro phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động kinh doanh đối với tài sản này.

– Sau khi trả tiền cho bên chuyển nhượng, hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng và trả hết các khoản chi phí phát sinh, Bên B sẽ chịu trách nhiệm về việc cất giữ, bảo quản các giấy tờ liên quan đến tài sản nêu trên, đây cũng là một phần tài sản của hai bên.

 Điều 7 Giải quyết tranh chấp

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thỏa thuận khác

– Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

– Hai bên cam kết sẽ trợ giúp và hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện thỏa thuận này. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt thỏa thuận, gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường cho bên kia khoản tiền tương ứng với phần vốn góp gây thiệt hại.

– Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn góp đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

– Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

– Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp đồng này đều phải được hai bên thống nhất và lập thành văn bản có xác nhận của cả hai bên.

– Mỗi 1 nhà đầu tư chỉ được cầm 01 bản vi bằng và khi chuyển nhượng phần góp vốn của mình phải giao bản vi bằng này cho Nhà đầu tư mới.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký tên và được lập thành 0n (n) bản, mỗi bản gồm 0n (n) tờ, n (n) trang có giá trị như nhau. Hai bên đã tự đọc lại, đã hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và đồng ý ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng./.

BÊN A BÊN B