CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

(Số……/……/HĐKG – V/v ký gửi nhà – đất)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020

– Căn cứ Luật Thương mại 2005

– Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

– Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của giao dịch bất động sản;

– Căn cứ các quy định liên quan;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…………..…tháng…….……năm………..  tại………….………..…

Hai bên chúng tôi gồm:

I. Bên nhận ký gửi (sau đây gọi tắt là bên A)

Công ty/Đơn vị……………………………………………………………………….

Mã số thuế/ Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………..……

Đại diện công ty: ……………………………… Chức vụ: …………………………

II. Bên ký gửi (sau đây gọi tắt là bên B)

Ông/bà: ……………………………………………………………………………..….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………

CMND/CCCD:………………………………………………………………………..

Cấp ngày: ………/…………/………… Tại:…………………………………………

Căn cứ vào điều kiện và nhu cầu thực tế, 02 bên thỏa thuận thực hiện giao dịch ký gửi nhà đất theo các Điều khoản sau đây:

Điều 1: Thông tin sản phẩm trong hợp đồng ký gửi nhà đất

1.1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản do Bên B là chủ sở hữu.

1.2. Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

– Loại bất động sản:…………………………………………………………………………………………….

– Vị trí:………………………………………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích khuôn viên đất:……………………………………………………………………… ….

– Tổng diện tích đất xây dựng:………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích sử dụng:……………………………………………………………………………….. ….

– Cấu trúc/Tiện nghi: ……………………………………………………………….. ….

– Yếu tố khác:……………………………………………………………………………………………….. ….

Điều 2: Tổng giá trị ký gửi trong hợp đồng ký gửi nhà đất

Bên B đồng ý giá trị sau cùng của bất động sản trên là: 

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………..)

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, giá trị ký gửi do hai bên tự thoả thuận với nhau, nếu có sự điều chỉnh giá cả thì phải được lập thành văn bản là phụ lục đi kèm với hợp đồng này.

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

Phí dịch vụ                                                                                                              

Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền phí môi giới là ……….% trên tổng giá bán ký gửi với số tiền cụ thể là:……….…………………………………..……………

(Bằng chữ:……………………………………………………………………….đồng)

Lưu ý:

Số tiền dịch vụ trên không nằm trong các chi phí liên quan phát sinh khác ngoài dịch vụ môi giới tư vấn mua/bán tài sản mà bên A thực hiện.

Số tiền chênh lệch so với giá trị sau cùng của bất động sản nêu ở trên, bên A được hưởng 100%.

Phí môi giới và số tiền chênh lệch được Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt trong vòng 24h kể từ thời điểm bên B nhận đủ tiền từ khách hàng của bên A.

Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A 50% trên số tiền đặt cọc trong vòng 24h kể từ thời điểm được xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.

Phương thức thanh toán

Bên B sẽ thanh toán ………… cho bên A khoản tiền hoa hồng bằng tiền mặt/ chuyển khoản sau khi khách hàng đặt cọc. Số tiền còn lại thanh toán khi bên B nhận đủ tiền từ khách hàng của bên A.

Tài khoản ngân hàng của bên A (nếu cần):………………………………………………….….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………………………..

Chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………..

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………………………………….

Điều 4: Thời gian thực hiện dịch vụ hợp đồng ký gửi nhà đất

Hai bên nhất trí về thỏa thuận thời hạn hợp đồng như sau:

Ngày ký kết hợp đồng:  

Ngày kết thúc hợp đồng:  

Thời gian thực hiện hợp đồng:

Hết thời hạn này hai bên có thể thỏa thuận thêm và được ký kết bằng một phụ lục hợp đồng nếu muốn kéo dài hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

  1. a) Quyền:

– Yêu cầu Bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản.

– Bên A được nhận cọc, chuyển nhượng bất động sản tại điều 1.

– Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi đã ký với Bên B.

– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết.

– Được nhận khoản tiền đúng, đủ, và kịp thời chi phí môi giới như đã cam kết ở Điều 4.

– Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới mua – bán bất động sản trong phạm vi hợp đồng ký gửi bất động sản nêu trên với Bên B nhưng phải chịu trách nhiệm trước Bên B về kết quả môi giới.

  1. b) Nghĩa vụ:

– Thực hiện công việc trong hợp đồng này theo đúng thỏa thuận cũng như quy định của pháp luật.

– Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

– Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

  1. a) Quyền:

– Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài các khoản phí đã nêu ở Điều 3 của hợp đồng này.

– Nhận đúng, đủ và kịp thời số tiền đã thỏa thuận ở Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết.

– Được nhận thông tin kịp thời về tình trạng giao dịch với khách hàng của bên A

  1. b) Nghĩa vụ:

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan đến BĐS ký gửi.

– Hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

– Trường hợp bên B không còn nhu cầu ký gửi cho bên A hoặc thay đổi giá bán, phải thông báo cho bên A bằng tin nhắn văn bản hoặc email.

– Ký hợp đồng mua/bán bất động sản nêu trên với khách hàng do bên A giới thiệu.

– Chịu tất cả các chi phí đã thỏa thuận ở Điều 3 của hợp đồng này

– Thanh toán phí môi giới cho bên A theo Điều 3 của hợp đồng.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Các bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau :

Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác.

Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp đồng tại Điều 4 của hợp đồng. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại 1% giá trị ký gửi. 

Điều 7: Vi phạm hợp đồng ký gửi nhà đất

6.1  Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 và điều 5 của Hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất 2,5%/tháng.

6.2  Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi.

6.3  Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong Hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi của Hợp đồng này.

6.4 Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu bên B giao tài sản ký gửi cho thêm bất kỳ 1 bên nào khác mà không được sự đồng ý của bên A và khi giao dịch thành công dù với trung gian nào, bên B phải trả cho bên A khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi.

Điều 8: Điều khoản chung

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì cả hai có quyền đưa vấn đề đang tranh chấp ta Tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.            

         BÊN A                                                                           BÊN B   

(Bên nhận ký gửi)                                                                    (Bên ký gửi)